VAROVÁNÍ

Při návštěvě webových stránek ContentExchange.me, jejich poddomén a widgetů a používáním našich služeb potvrzujete, že souhlasíte se všemi ustanoveními a s následujícími Všeobecnými podmínkami služby ContentExchange.me. Pokud s níže uvedenými ustanoveními nesouhlasíte, nemáte povoleno webovou lokalitu ContentExchange.me a její služby používat, a proto byste ji měli opustit. Pečlivě si přečtěte následující smluvní podmínky.

Poslední změna: 07.02.2018

Všeobecné smluvní podmínky

OBECNÁ USTANOVENÍ

Všeobecné smluvní podmínky používání webové stránky contentexchange.me odkazují na podmínky použití služeb ContentExchange a představují právně závaznou dohodu mezi poskytovatelem a uživateli webových stránek contentexchange.me.

VÝZNAM PODMÍNEK

Provozovatelem, vlastníkem a správcem webové stránky contentexchange.me je společnost I.R.V. d.o.o., Leskoškova 12, 1000 Lublaň, Slovinsko (dále jen „Poskytovatel“, „Poskytovatel obsahu“, „Poskytovatel služeb“). Poskytovatelé internetového připojení poskytují připojení k internetu uživatelům a poskytovateli. Uživatel služby je osoba, která webovou stránku contentexchange.me jakýmkoli způsobem používá (dále jen „Uživatel“). Používání je povoleno neomezenému počtu uživatelů, kteří přijmou službu poskytovatele způsobem, za podmínek a v souladu se Smluvními podmínkami a dalšími pokyny poskytovatele. Webová stránka (dále jen „Webová stránka“) je webová stránka contentexchange.me, její poddomény a widgety, které v rámci své domény contentexchange.me umožňují uživatelům používat určité služby popsané v tomto dokumentu. Poskytovatel může název domény kdykoli změnit. Služby (dále jen „Služby“) jsou všechny služby a obsah na webových stránkách poskytovaný prostřednictvím služby ContentExchange.

POPIS WEBOVÉ STRÁNKY

Contentexchange.me, včetně jeho poddomén a widgetů, je místem, kam mohou uživatelé z celého světa snadno získat přístup, používat a sdílet obsah.

DOSTUPNOST WEBOVÉ STRÁNKY

Webová stránka je zpravidla přístupná 24 hodin denně a po všechny dny v roce. Poskytovatel si vyhrazuje právo krátkodobě zamezit přístupu kvůli údržbě a výměně softwaru na webu. Z důvodů údržby si poskytovatel vyhrazuje právo zabránit přístupu na webové stránky i na delší dobu. Poskytovatel nezaručuje přístup na webovou stránku v případě možného selhání sítí poskytovatelů internetového připojení nebo jakékoli jiné poruchy, chyby, technické poruchy nebo přerušení provozu třetích stran (např. přerušení el. proudu) a vyšší moci.

PODMÍNKY POUŽITÍ

Pro použití obsahu zveřejněného na webových stránkách neexistuje žádné věkové omezení. Služby není dovoleno používat na žádné protiprávní účely. Při přístupu ke službě a během jejího používání se uživatel zavazuje dodržovat všechny pokyny i další pravidla použití, která jsou zveřejněna na webových stránkách ContentExchange.me k zajištění kvalitního využívání služeb.

Služby zobrazují obsah, který není vlastnictvím poskytovatele. Za tento obsah zodpovídá výlučně třetí strana, která jej zveřejňuje. Materiály ani údaje odeslané na webové stránky jinými subjekty poskytovatel nekontroluje, a proto nemůže zodpovídat za přesnost informací ani škody, které mohou vzniknout v důsledku použití těchto informací nebo jejich ztráty. Aby bylo možné plně dodržovat tyto smluvní podmínky, vyhrazuje si poskytovatel právo kontrolovat a prohlížet veškerý takový materiál nebo informace, stejně jako právo smazat, přesouvat nebo měnit jakýkoli materiál, který podle jeho názoru porušuje tyto smluvní podmínky, ale nezavazuje se k tomu.

OBECNÁ DOPORUČENÍ PRO UŽIVATELE

Uživatelé se zavazují používat služby v souladu s pokyny a doporučeními poskytovatele služeb a pokyny poskytovatele internetového připojení. Uživatelé by si měli být vědomi toho, že i navzdory péči a celodennímu monitorování je možné služby zneužít. Poskytovatel služeb se zavazuje informovat uživatele o všech změnách a novinkách na všech místech, kde jsou zveřejněny pokyny pro používání služeb a tyto Smluvní podmínky.

OCHRANA SOUKROMÍ A ÚDAJŮ

Poskytovatel služeb se zavazuje pečlivě chránit údaje uživatelů a využívat je pouze pro potřeby poskytování služeb. Osobní údaje uživatelů jsou chráněny v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

AUTOMATICKÝ SBĚR INFORMACÍ

Kdykoli navštívíte webové stránky nebo je používáte, může ContentExchange využívat různé technologie, které automaticky nebo pasivně sbírají informace o tom, jak se ke službě přistupuje a jak se používá (dále jen „Informace o použití“). Informace o použití mohou obsahovat typ prohlížeče, operační systém, typ zařízení, odhad geografické polohy spojené s Vaší IP adresou, zobrazenou stránku, čas, odkazující URL a další informace běžně přenášené v požadavku HTTP. Tato statistická data nám poskytují informace o využívání služby, například o tom, kolik návštěvníků navštíví konkrétní stránku, na které je služba nainstalovaná, jak dlouho se na této stránce zdržují, typ obsahu této stránky, jaké jsou na ní hypertextové odkazy a, pokud existují, zda na ně uživatel klikl a jaká je aktivita uživatele na webové stránce. Informace o používání nelze spojit s identifikací osoby a budou použity pouze pro účely popsané v těchto Všeobecných smluvních podmínkách.

Pro každý počítač, mobilní zařízení, technologii nebo jiná zařízení (společně dále jen „Zařízení“), která k přístupu ke Službě používáte, automaticky shromažďujeme také internetový protokol (dále jen „IP“) nebo jiný jedinečný identifikátor (dále jen „Otisk zařízení“). Při procházení webových stránek se do počítačů uživatelů spolu s obsahem speciálních souborů webových stránek načítají i tzv. soubory cookies. Soubory cookies obsahují údaje, které některé aplikace na webových stránkách potřebují pro správné fungování a současně zlepšují uživatelskou zkušenost.

Uživatel může v nastavení svého prohlížeče určit, zda určitému webu povolí nebo neumožní používat cookies. Používání webových stránek, které vyžadují přihlášení, není možné bez použití souborů cookies. Další informace o souborech cookies a jejich funkcích naleznete na webu Cookies a v pokynech použití svého prohlížeče.

UPOZORNĚNÍ

Uživatel si musí být vědom těchto skutečností: Webové technologie pro přenos a přístup k obsahu nejsou 100 % spolehlivé. Poskytovatel obsahu není zodpovědný za možné selhání poskytovatele internetového připojení. Poskytovatel obsahu a poskytovatel internetového připojení neodpovídají za selhání při poskytování služeb v důsledku nesprávného použití a nedostatečných znalostí uživatele. Uživatel potřebuje pro sledování videoobsahu vhodné zařízení. Poskytovatel obsahu nemůže zajistit poskytování služeb v případě selhání sítě smluvních stran, přerušení dodávky el. proudu, nebo jiných technických poruch, které by mohly dočasně ovlivnit poskytování služeb. Poskytovatel obsahu nezodpovídá za obsah zveřejněný na webových stránkách contentexchange.me, jejichž autory jsou partneři webových stránek contentexchange.me. Poskytovatel obsahu si vyhrazuje právo odstranit nevhodný obsah.

UŽIVATELÉ SE ZAVAZUJÍ Nevyužívat služby ke komerčním, nezákonným ani jiným účelům, kromě těch, které jsou uvedeny v těchto Smluvních podmínkách; nedistribuovat materiály chráněné autorským právem ani materiály vlastněné jinými právnickými či fyzickými osobami; nepokoušet se o shromažďování ani ukládání osobních údajů jiných uživatelů; nekopírovat, neukládat ani nepřeposílat části nebo celý obsah webové stránky jakýmkoli způsobem; nepoužívat počítačové kódy, škodlivé programy ani cokoli jiného, co by mohlo způsobit poruchy, selhání nebo poškození služby nebo jejího poskytovatele, hardwaru a softwaru poskytovatele služeb nebo poskytovatele internetového připojení a telekomunikačních zařízení.

STÍŽNOSTI

Technická podpora a pomoc budou uživatelům poskytované prostřednictvím e-mailové adresy info@contentexchange.me. Poskytovatel obsahu reaguje na veškeré stížnosti a další jednání s uživateli provádí v souladu s Podmínkami a platnými právními předpisy Slovinské republiky. Poskytovatel obsahu se zavazuje okamžitě vyřešit jakékoli případné technické nebo obsahové stížnosti. V případě oprávněných stížností poskytovatel obsahu zajistí odstranění příčin stížností a v případě nesrovnalostí u poskytovatele internetového připojení předloží stížnosti poskytovateli internetového připojení. V případě odůvodněných stížností se poskytovatel obsahu zavazuje v přiměřené lhůtě tyto stížnosti vyřešit a informovat o tom uživatele. Veškeré stížnosti týkající se provozování internetové sítě řeší poskytovatel internetového připojení, který poskytuje služby uživateli.

PORUŠENÍ SMLUVNÍCH PODMÍNEK

Poskytovatel obsahu si vyhrazuje právo odepřít přístup k obsahu webových stránek contentexchange.me uživatelům, kteří poruší Smluvní podmínky. Pokud svým jednáním způsobí uživatel škodu poskytovateli služeb nebo poskytovateli internetového připojení, bude za ni morálně, materiálně i právně odpovědný. Poskytovatele služeb lze informovat o možných porušeních při používání webových stránek jinými uživateli na e-mailové adrese info@contentexchange.me nebo písemně na adrese I.R.V. d.o.o., Leskoškova 12, 1000 Lublaň.

ZMĚNY A UKONČENÍ NAŠICH SLUŽEB

Poskytovatel si vyhrazuje právo své služby kdykoli změnit nebo vylepšit. Poskytovatel může přidat nebo odebrat funkce a může službu úplně pozastavit nebo zrušit. Uživatel má právo kdykoli přestat používat služby. Poskytovatel může kdykoli přestat poskytovat služby uživatelům nebo kdykoli přidávat nebo vytvářet nové limity služeb.

Poskytovatel obsahu se zavazuje vhodným způsobem informovat uživatele o veškerých změnách smluvních podmínek.